חוק מזונות. מזונות אישה (זכות)

ביולי 2017 פסק שבמשמורת משותפת לילדים בגיל 6—15 חייבים שני ההורים במזונות הילדים באופן שוויוני, לפי יכולתם הכלכלית אם יש מספר ילדים פסיקת המזונות לא תהא מכפלה של מספר הילדים בסכום הנ"ל, אלא פחות מכך
כל הפניה שתעשה ממרכז מידע אינה מהווה המלצה וידוע כי מרכז מידע אינו אחראי בפסק הדין הייתה לאב הכנסה גבוהה בהרבה מן הנטען על ידו, אולם צורכי הקטינים לא הוכחו

לאחר פסיקת העליון ישנה בוקה ומבלוקה בפסיקות הערכאות הנמוכות, כך שגם נכון להיום יש הבדלים ניכרים בפסיקות בתי המשפט בירושלים לעומת בתי המשפט בתל אביב.

9
מזונות ילדים (זכות)
מזונות נוספים משולמים במקרים מסוימים לבן זוג או לבגיר שאינו יכול לפרנס את עצמו
מזונות אישה (זכות)
אמנם על פי סעיף 3א לחוק לתיקון דיני המשפחה מזונות : " א אביו ואמו של קטין חייבים במזונותיו
מזונות
חריג לכך מאפשר פסיקת מזונות לאישה מוסלמית שאינה מתגוררת עם בעלה, אם היא מוכיחה כי המניעה לקיום חובתה הוא בעטיו של הבעל ומטעמים מוצדקים
יודגש, די בהיות האב בריא בגופו על מנת לאיין את טענתו כי הוא מחוסר עבודה היו שניים או יותר בני אותה קירבה חייבים במזונות לזכאי, רשאי בית המשפט לקבוע את מידת החיוב של כל אחד מהם, ורשאי הוא לחייבם ביחד ולחוד
ישנם שופטים הסבורים כי יש להפחית כליל את סכום המזונות 100% ויש הסבורים כי יש להפחיתם ב 25% בלבד הדין המוסלמי קובע כי אדם אשר איננו יכול לעבוד או להשתכר הוא אחד משני הבאים — לוקה במחלת נפש או מחלה הגורמת לאובדן מוחלט של כושר השתכרות, או מחוסר עבודה

על ילד בוגר חלה חובה לתמוך כלכלית בהוריו, אולם זאת בתנאי שנשארים בידיו אמצעים כספיים, לאחר סיפוק צרכי משפחתו הכוללים את אשתו וילדיו.

5
מזונות
לפרטים נוספים בדבר ההליך ראו
מזונות ילדים (זכות)
הסכום שמשלם הביטוח הלאומי לאישה הוא הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות - הנמוך מביניהם
מזונות אישה (זכות)
סייג למזונות בעד העבר 11
לגבי ההפרש — אפשר לפעול לגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל, כפי שפורט לפני כן בפועל, בכל הנוגע לקשישים, השימוש בחוק זה נעשה בעיקר בהשמה של קשישים בבית אבות
הרינו להביא לידיעתך כי אם לא תעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול באחד או יותר מהפרטים המפורטים בהודעה זו בתוך שישים ימים ממועד השינוי, במהלך ארבע שנים ממועד משלוח הודעה זו, הנך צפוי לעונשים הקבועים לפי החוק, לרבות קנס; ככל שחל שינוי בפרטים האמורים לגביך, אנא עדכן את המוסד לביטוח לאומי בטופס המצורף כפי שמציין החוק, בית המשפט יקבע מהו שיעור המזונות בהם חייב אדם בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה: בית המשפט יבחן מהם צרכיו של הזכאי ומהי יכולתו הכלכלית של החייב

עם זאת, אי קיום המפגשים מצד האב מהווה שינוי נסיבות מהותי המצדיק את קבלת התביעה.

2
מזונות
ג הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכל סעד לביטול או לשינוי של הסכם, ויתור או פסק-דין שניתן לפי כל דין אחר
מזונות אישה (זכות)
מגורים אלו במוסד לטיפול ממושך נחשבים כחלק מזכותו של ההורה למזונות ומוסדרים באופן מפורש בכללים שקבעו משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות לגבי השתתפות ילדיו של הזקן במימון מגוריו במעון או במוסד
מזונות אישה (זכות)
ב אדם שאינו יהודי או מושלמי או דרוזי או חבר אחת העדות הדתיות המפורטות בתוספת הראשונה לפקודת הירושה, או שלא חל עליו דין אישי, חייב במזונות בן-זוגו, והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה