סדר התרת נדרים. התרת נדרים ומסירת מודעא בערב ראש השנה

ויש שכתבו שמשום כך ראוי לעשות ההתרה בפני עשרה אנשים, כדי לחוש לשיטות שהתרת נדרי חלום צריכה עשרה
מסירת המודעא מועילה רק לנדר שנודר האדם בינו לבין עצמו, אך לנדר שנודר האדם לחבירו לא מועילה מסירת המודעא יש שהשמיט תיבות "ובשם הוי'ה ברוך הוא"

וסיים ב"יפה ללב" שם שאמנם המנהג בהרבה מקומות שאינם עושים התרת נדרים בערב יוה"כ, לפי שסומכים על אמירת "כל נדרי" בליל יוה"כ.

סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
אך יש שכתבו שאין צורך כלל לפרט את הנדר בהתרת נדרים דערב ראש השנה
סדר סליחות והתרת נדרים
וכעי"ז הובא בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א
התרת נדרים : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
בשו"ת משכנות יעקב סובר כי אמירת "אין כאן נדר" על ידי הבעל אינה מועלת מכיון שמשמע שהנדר נעקר מעיקרו
הבנה שונה עולה מדברי הרמב"ם במשנה תורה הפרה והתרה של נדרים חלה רק ביחס לנדרים ושבועות שאדם נודר או נשבע בדברים הנוגעים לו עצמו
ויש סוברים שאין לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב, או

וסיים שם שאם לא ימלאו שם עשרה סגי בשלשה.

סדר סליחות והתרת נדרים
אך בדיעבד באופן שיש צורך גדול בדבר אפשר לסמוך על מסירת המודעא
פרשת מטות: הפרת נדרים
ובתחילת דבריו שם כתב לדון שכיון שאנו נוהגים להתיר רק ע"י שלשה ולא סמכינן על "יחיד מומחה", א"כ אדרבה, יש בזה בזיון לחכם אם נזקיקנו לצרף עמו עוד שנים, ולכן לדידן שמתירים רק ע"י שלשה שרי להתיר שלא בפני החכם
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
לא נהגו להקפיד לעשות התרת נדרים זו ע"י צירוף הרב או הגדול שבעיר לשלשה המתירים
ישנו ויכוח משמעותי האם הפרת נדרים פועלת לעקור את הנדר למפרע או שמא ההפרה מבטלת את הנדר מכאן והלאה וכן יש לנהוג להתיר העדה כולה, כי אז ישנם עכ"פ עשרה לומדים להתיר
בעל שיבולי הלקט התנגד נחרצות למנהג זה וכתב "וכן הנוהגים לברך על מצות היתר נדר ושבועה לא נודע לנו מה מקום לברכה זו ומאין הרגלים, כי הנודר, מצוה עליו לקיים? נוהגים שהמתירים חוזרים ואומרים שלש פעמים "הכל יהיו מותרים לך, הכל מחולים לך, הכל שרוים לך", יש שכתבו שזהו כדי שאם יצאו מפיו שנים ושלש שבועות על אותו דבר, תועיל התרה זו כאילו עשו לו שלש התרות זו אחר זו והסמ"ק מנאם כמצוה אך יתכן שהיא מדרבנן

ומכל מקום פשט המנהג לומר נוסח "כל נדרי" וכן נוהגים אנו לומר נוסח "התרת נדרים" או "התרת קללות" בערב ראש השנה ובערב יום כפור, ויש בזה טעמים גם על פי דברי רבותינו המקובלים.

18
סדר סליחות והתרת נדרים
לאחר שנתמנה הבעל שליח מאשתו, אומר הבעל בנוסח ההתרה "שמעו נא רבותינו וכו' שנדרנו ונשבענו אני ואשתי", ויש שכתבו שיאמר הבעל נוסח ההתרה הרגיל עבור עצמו, ולאחר שיסיים ההתרה עבור עצמו יוסיף "הריני מבקש להתיר גם עבור אשתי שמינתה אותי שליח ומבקשת התרה כמוני"
סדר סליחות והתרת נדרים
ויש נוהגים גם כן לעשות התרה ארבעים יום קודם ראש השנה
התרת נדרים : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
לסוברים שיכול הבעל להישאל על ההיקם גם לאחר יום השמיעה, עי' מה שהובא בזה בפרק נב סעיפים ה וח, מחלוקת הראשונים בזה, ועיי"ש דלדינא נחלקו בזה המחבר והרמ"א, שלדעת המחבר יכול הבעל להישאל גם לאחר יום השמיעה ויכול להפר ביום שנשאל על ההקמה, ואילו הרמ"א חשש לשיטות שאין הבעל יכול להישאל על ההקמה לאחר יום השמיעה