חוק פיצויי פיטורין. פיצויי פיטורים

הסכם בין מעסיק לבין עובד, שפורש בו שהפיצויים כלולים בשכר העבודה וההסכם אושר על ידי שר העבודה או מי שהוסמך על ידיו לכך, יבוא לענין הפיצויים במקום הוראות חוק זה ובלבד שאין הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד, המחייב תשלום פיצויי פיטורים השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד
השכר שישמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים יחושב על פי ההוראות שבהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד, ובאין הסכם כזה על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים באותו ענף, ובלבד שבעד התקופה שלאחר ט"ז בטבת תשכ"ד 1 בינואר 1964 יהיה החישוב האמור לפי שכרו של העובד ערב פיטוריו להלן — שכר אחרון ובעד יתרת התקופה — לפי 80 אחוז לפחות מהשכר האחרון ולכן, קיימים בשוק עורכי דין רבים המתעסקים בנושאים הללו אשר אליהם ניתן לפנות לקבלת מענה מלא בנושא

ב שר העבודה רשאי, לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, להגדיל בתקנות את שיעור פיצויי הפיטורים לעובד בשכר; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי ענפי עבודה.

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים),
ו דין התוספת כדין פיצויי פיטורים לכל דבר וענין
פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר (זכות)
חוק פיצויי פיטורים הינו חוק שמטרתו להגן על זכויותיהם של העובדים השכירים בארץ
חוק פיצויי פיטורים ✔️ מתי נשללת הזכאות לפיצויים
ב עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות, לפי הוראות חוק זה
על פי צו ההרחבה על כספים אלה חל ההסדר של סעיף 14 באופן אוטומטי ללא צורך בהסכם קיבוצי או אישור משר העבודה ראו בהמשך פסקת עובד שמשכורתו מורכבת משכר בסיס ועמלות מכירה אישיות בנוסף לשכר הבסיס האחרון, תתווסף העמלה הממוצעת בשנים עשר החודשים האחרונים לשכר הבסיס
ומכאן כי בנסיבות ההתפטרות זכאית העובדת לפיצויי פיטורים א היה עובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לענין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעסיק לחדש את החוזה; סירב העובד לחדש את החוזה — רואים אותו, לענין חוק זה כאילו התפטר

ב עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעביד מעסיק ונתחלפו המעבידים המעסיקים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעביד מהמעסיק הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעבידים המעסיקים כאמור; קיבל המעביד המעסיק החדש כאמור על עצמו, על פי התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לפיצויי הפיטורים שהיה העובד זכאי לקבלם מהמעביד מהמעסיק הקודם כאמור, יהיה המעביד המעסיק הקודם פטור מתשלום הפיצויים ויראו לענין חוק זה את תקופת עבודתו של העובד אצל המעביד המעסיק הקודם או במקום העבודה הקודם כאילו עבד במקום העבודה הנוכחי.

29
חוק פיצויי פיטורים,
ואימתי תחשב הרעה בתנאי העבודה כהרעה מוחשית? ה רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה 3 לסעיף 8 לחוק כפיטורים אם העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן זוגו המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם; המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה א
דיני עבודה
ב מעביד מעסיק רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו
מה הנסיבות המצדיקות שלילת פיצוי פיטורים ללא פיצויים לעובד?
א מי שעבד שנה אחת ברציפות — ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות — אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים
ה מי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מכוח תשלומים ששילם לה מעביד, לא יהיה זכאי לפיצוי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל, על פי זכותו האמורה, אם המעביד הודיע לקופת הגמל בכתב, תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם; הוראת סעיף קטן זה אינה באה לגרוע מהוראות סעיפים 14 ו-20 ל, תשכ"ג-1963 תיקון מס' 29 מיום 15
עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעסיק ונתחלפו המעסיקים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעסיקים כאמור; קיבל המעסיק החדש כאמור על עצמו, על פי התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לפיצויי הפיטורים שהיה העובד זכאי לקבלם מהמעסיק הקודם כאמור, יהיה המעסיק הקודם פטור מתשלום הפיצויים ויראו לענין חוק זה את תקופת עבודתו של העובד אצל המעסיק הקודם או במקום העבודה הקודם כאילו עבד במקום העבודה הנוכחי לענין חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהיה בחופשה ללא תשלום יהיה השכר האחרון — 1 בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין - השכר שהיה משתלם לו ערב פיטוריו אילו עבד אצל אותו מעביד; 2 בכל מקרה אחר - השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום בצירוף תוספת יוקר המחיה על השכר האמור בשיעור שהיה מתווסף לשכרו האמור אילו עבד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו

לענין זה, "עובד במשכורת" — עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר; "עובד-בשכר" — עובד שאינו עובד במשכורת.

22
חוק פיצויי פיטורים ✔️ מתי נשללת הזכאות לפיצויים
לענין זה, "עובד במשכורת" — עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר; "עובד-בשכר" — עובד שאינו עובד במשכורת
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות,
א שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא: שכר חודש אחד לכל שנת עבודה בעובד במשכורת אצל מעביד, או באותו מקום עבודה, ושכר שבועיים לכל שנת עבודה בעובד בשכר כאמור; חלק של שנה שלאחר שנת עבודה מזכה את העובד בפיצויים יחסיים, ולגבי עובד עונתי — חלק של שנה מזכה אותו בפיצויים יחסיים אף אם תקופות עבודתו אינן מצטרפות לשנה
עובדים
במסלול המשולב, במקרה של פיטורין מחושבים פיצויי הפיטורין לפי חוק הפיטורין, כלומר משכורת אחרונה כפול שנות וותק, מסכום זה מורידים את הכספים שהצטברו בקופת הפיטורין שפתח המעסיק לעובד והמעסיק צריך לשלם את הסכום הנותר בהתאם לחוק פיצויי פיטורין