חוק המזומן 2020. אפליקציית תשלומים: מהפכת הארנק הדיגיטלי כבר כאן

כך, החוק לא חל על רשויות המדינה שייקבעו על ידי שר האוצר, או על תשלום במזומן בין קרובי משפחה, שאינו תשלום שכר עבודה בשורה התחתונה, אומר גולדמן, "לא בטוח שחוק צמצום השימוש במזומן צימצם את כמות המזומן בשוק או שיפר את ההכנסות מגבייה של רשות המסים, אך מה שבטוח הוא שהבנקים מבסוטים ממנו
קרוב משפחה מוגדר: בן זוג, הורה, הורה של הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני הזוג של כל אחד מאלה בנוסף לכל אדם אחר הסמוך על שולחנם אבל מנהל רשות המיסים פחות התרשם מהעניין

עורך דין או רואה חשבון המקבל במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח סכום במזומן העולה על הסכום הקבוע בפרט 1 או 2 לתוספת הראשונה, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 2 ו , דינו — קנס בשיעור כאמור בסעיף 6 ג , ובלבד שגובה הקנס לא יעלה על פי 20 מקנס הקבוע בסעיף 61 א 4 לחוק העונשין; בסעיף זה, "שירות עסקי" — כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון.

22
חוק המזומן
מימוש החובה כל אדם, לרבות עוסק ,חייבים לעמוד בהוראות והגבלות כאמורות לעיל
חוק המזומן
זהות המפרים שנתפסו מגוונת: קבלנים, עורכי דין, רואי חשבון, רופאי שיניים וגם קוסמטיקאיות
חוק המזומן: כך ייראו הצ'קים החדשים
עוד הוסיף יעקב, כי "האכיפה של רשות המסים עולה בימים אלה מדרגה לא רק בעצם הטלת העיצומים, אלא גם בחיזוק פעילות האכיפה וכמות הביקורות עם הצטרפותם בתקופה הקרובה של מפקחי מס הכנסה ומבקרי מע"מ לביקורות בתחום"
בשנים האחרונות התווסף לארסנל הכלים הסלולרי שלנו אלמנט אטרקטיבי במיוחד: רכישה או מכירת ביטקוין בתמורה למזומן בעבר הלא רחוק היו נהוגות עסקאות מסוג כזה של מפגש בין שני אנשים פרטיים בבית קפה במטרה לבצע עסקת רכישת ביטקוין בסכומים מהותיים
מעבר לכך, אומר גולדמן, יש עדיין הרבה מזומן בידיים פרטיות שמתגלגל בשוק, רק מהטעם הפשוט שלא ניתן להפקיד אותו בבנקים ולהכניס אותו למעגל המדווח והלבן של הכספים ארבוס מסביר, כי "עורכי דין ורואי חשבון מטפלים בלקוחות רבים המבקשים לשלם במזומן

על עוסק וכן על אדם שאינו עוסק שיפרו את המגבלות יוטל עיצום כספי או קנס, בהתאמה, הנגזרים מסכום ההפרה, כאשר לגבי אדם שאינו עוסק, הקנס כפוף למגבלות הקבועות בחוק.

חוק לצמצום השימוש במזומן,
העוסק מחוייב גם לתעד את אמצעי התשלום ואמצעי התקבול
חוק הגבלת המזומן: כיצד נבצע עסקאות ב2020?
א ממונה או מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ואם יש בידו תעודה החתומה על ידי המנהל, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה
הגבלה על תשלום במזומן
תיקון עקיף בחוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה , התשכ"ג-1963
א תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת התשע"ט 1 בינואר 2019 גם למאמצי גילוי עבירות יש עלות, למשל של גיוס כוח אדם, וייתכן שהעלות עולה על התועלת"
לא תמיד אמצעי התשלום ידועים לרוכש, לעיתים הם מורכבים ממשכנתא, הלוואה ממשפחה וכד' מסיבה זו, עיקר האנשים שצריכים לחשוש מחוק זה הם עבריינים, מעלימי מיסים ואחרים העוסקים בעניינים בלתי חוקיים המעדיפים להישאר מתחת לרדאר של רשות המיסים

לעומת זאת, אם מדובר על שכר עבודה כלשהי, גם אם מדובר על בני משפחה יש צורך לענות על כללי החוק ואין לסטות מהם.

14
חוק לצמצום השימוש במזומן
על יום תחילתו של החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט-2019, ואם תידחה תחילתו בהתאם לסעיף 109 ג לאותו החוק, תידחה התקופה בהתאמה, לא יחולו הוראות סעיף 2 על מי שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית ליחיד או לאחר שעיסוקו במתן אשראי כאמור — לעניין עיסוקו כאמור לגבי פעולות של תרומה, הלוואה או מתנה; בסעיף זה — "ריבית" — כהגדרתה בסעיף 25א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים; "החוק המסדיר" — נמחקה
תוספת לחוק ההסדרים: תקרת השימוש במזומן תהיה 6,000 שקל
פיצול מלאכותי של עסקה לכמה עסקאות במטרה לחמוק מהמגבלות הקבועות בחוק משמעותו הפרת החוק
הגבלה על תשלום במזומן
צריך לחכות ולראות מה יהיה הנתון הפעם, לפני שמכריזים על יעילותו של החוק"