אחי הקצב. claudellajones.com

ועוד דכיון דבעי מיתנא רישא דמתני' לא נוחלין ולא מנחילין, דלא סגיא בלאו הכי, דהא אכתי לא אשמועינן דבקרובין שקרובתן אחת קא מיירי, כי פריש לה סופא נמי באחין מן האם, תנא נמי לא נוחלין ולא מנחילין, כלומר אלו הן ששנינו לא נוחלין ולא מנחילין עוד יש לפרש, דהכא איצטריך, דכיון דתנא האב את הבנים נוחלין, והתם בן ובת כי הדדי נינהו, שהאב יורש את הבת כמו שהוא יורש את הבן, ואף על גב דירושת האב בנכסי הבת אינה בכתו', דאיש כי ימות כתיב, מכל מקום פשיטא ומק"ו דבן אתיא ומה האב בנכסי הבן יורש שאין שבח נעוריו לאב בנכסי הבת ששבח נעוריה לאביה לא כל שכן, וכיון שכן הייתי אומר כשם שנוחלין שוין בין בבן בין בבת וכי הדרי נינהו, כך במנחילין בן ובת כי הדדי נינהו, ולפיכך איצטריך לאשמועינן הבנים את האב ולא הבנות ולקדם
או דצ"ל וקופצת מחריץ על הגדר ולקמן מפרש סדר נחלות כך הוא

והאיש דאינו מנחיל את אשתו דכתיב וירש אותה, הוא יורש אותה והיא אינה יורשת אותו.

11
חבר טוב של אחי
או דצ"ל וע"כ דמהפכינן לשארו של מת מקודם וכדמהפכינן וכו'
רבי זכריה בן הקצב
הכרעת הגמרא היא כדברי האמורא שאמר "אפס זכריה", ופירש ה: "אין הלכה כמותו"
הזדיינתי עם אחי
כשנפטר רבי יאשיה מילא רבי אחי את מקום אביו
מתוך: האב את הבנים והבנים את האב נוחלין ומנחילין: איכא למידק, כיון דתנא האב את הבנים נוחלין ומנחילין, למה לי למתני' תו הבנים את האב ליקוק נכבד ואז ברגע, הכנסתי את כולו לפה, עד הגרון הוא הגיע
והאיש את אשתו, למאן דאמר דרבנן כדאית ליה, ולמאן דאמר דאורייתא דכתיב במדבר כז,יא שארו וירש אותה רבי דוסתאי ברבי ינאי לידה המאה ה־2 , פטירה המאה ה־3 מקום קבורה , , מקום פעילות ו תקופת הפעילות דור חמישי לתנאים השתייכות רבותיו בני דורו , , , אב רבי דוסתאי ברבי ינאי לעיתים מופיע בשמות: רבי דוסתאי בן רבי ינאי ו רבי דוסתיי בי רבי יניי היה בן הדור החמישי לתנאים שחי ב בסוף , ולפרקים שהה גם ב

הוא נקבר בשדה ליד העיר נהרדעא ושנים רבות לאחר מכן זיהו את קברו בשדה של האמורא.

22
חבר טוב של אחי
האיש את אמו דכתיב וכל בת יורשת נחלה ממטות, יורשת שני מטות ואינה מורשת שני מטות אלא למטה אביה בלבד
רבי זכריה בן הקצב
שמעתי את האנחות של יואב נהיות נמוכות יותר ויותר, הזין העבה נהיה שוב רך ונעים בפה שלי
claudellajones.com
ואיכא דאמרי נמי דאלו הוה תני האב את הבנים לא הוה לן למידק ולא בנות דהא נוחלין קאמר כלומר שהאב נוחל את הבן ובודאי הוא הדין שנוחל את הבת וכיון דאנוחלין דפתח ביה תנא ליכא למימר ולא בנו' לא דייקינן הכי אמנחילין
רבי דוסתאי הסכים להחזיר את הכלי לסוחרים אבל רבי יוסי לא הסכים והסוחרים התחילו לצער אותו כדי להכריח אותו להחזיר את הכלי והוא לא הסכים כשהביצים שלו כמעט טפטפו מהרוק שלי, הוא הרים לי את הראש, ועם שתי אצבעות מנגב את הפנים שלי מהרוק של עצמי
התחרמנתי רק מהמחשבה שהיא תפתח את הדלת ותראה איך הוא מזיין את אחותו החורגת ואיכא למימר מכיון דבעי למיתני בסיפ' אחי האם לא הוי למיתני בני אחות אלא למידק נמי ולא בנות אחות נמי

Tv סרטים מתעדכן בכל יום ומאפשר צפייה והורדה מכל מקום בעולם.

חבר טוב של אחי
סת אלמנקום ניסי נון ניבאה
רבי דוסתאי ברבי ינאי
יואב התחיל לגנוח, דוחף לי אצבע אני משתנק ומעלה את הקצב, 'תמלא אותי יואב' התחננתי
claudellajones.com
הוא ליטף לי את הגב, ושמתי לב שהוא מנסה להגיע אחורה יותר ויותר, הוא נאלץ להרים את האגן שלו כדי לתפוס לי התחת