רבי מתיא בן חרש. פרקי אבות

ולמרות שהמכנה שם והמלבין פני חברו הם לאוין בלבד, מנו אותם עם איסור כרת של הבא על אשת איש
אמר לו:לך והבא לי אש ומסמר

ויש כאלו שמוסיפים בנוסף גם צדקה.

ציון רבי מתיא בן חרש
ציון רבי מתיא בן חרש
וכל חכם השיב דבר אחר, ומשם תדעו ותבינו כי אפילו דברים קלים הם חשובין בכלל יסורין"
סגולת רבי מתיא בן חרש
אמר להם ר' שמעון: אילו היה יוחאי אבא קיים יכולין אתם לומר לו תן בנך להריגה? וכ"כ הרמב"ם הל' תשובה א, ב: "ומה הן הקלות ומה הן החמורות? וכיון שקראו לו — יצא והלך
רש"י יומא פו, א, 'חילול' הגדיר: "חילול השם — חוטא ומחטיא אחרים" שמעיה ואבטליון - גוש חלב 6
והכניס אותם לגנזיו כדי שיקחו את כל מה שירצו אמנם דבר זה רק מרומז במעשה, אך לא כתוב במפורש שרשב"י קיבל לבסוף את שיטתם של רבי מתיא ושל רבי אלעזר ברבי יוסי

גם החיד"א מדבר קדמות מע' ת, סימן יח , הביא דעה זו: "כתבו המפרשים דהשב מאהבה תיכף מתקבל, ובשב מאהבה לא נאמרו ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש.

פרקי אבות
אמר תן לי רשות ואנסנו
על קדושת העיניים של רבי מתיא בן חרש
וכ"כ תלמיד הרשב"א עניינים שונים ב
על קדושת העיניים של רבי מתיא בן חרש
והיה שם זקן אחד ושמו רבי ראובן האיצטרובלי, והוא נכנס ויוצא לפני המלך בלא רשות
והרי זה ההצלחה היותר גדולה שתשיג בעה"ז: ואל תהי ראש לשועלים: ר"ל אף דלעניין הכבוד, תכבד לכל אדם רבי מתיא בן חרש למד אצל חכמי יבנה
לעומתו, תלמידו האלמוני של ה ראשית המאה ה-14 מציין את קבר רבי אליעזר בן יעקב בסמוך לכפר חנין, ולצידו את קבר , שהוא מזהה אותו כאביו של רבי אליעזר בן יעקב פעם אחת היה יושב ועוסק בתורה, ועבר השטן וראהו ונתקנא בו, אמר אפשר צדיק בלא חטא בעולם? כיום מצוי הקבר בתחומי הכפר , מערבית ל, בסמוך לכניסה הצפונית ליישוב

אך ראוי שלא יסתייע בכספו דמיו של אותו יהודי לצורך החזקת בתי מדרש, ומשום שלא מדובר בהצלה ישירה של כלל ישראל.

30
סגולת רבי מתיא בן חרש
הנוסע רבי המחצית השנייה של המאה ה-12 מציין את קבר רבי חלפתא ובנו, וכותב ששאר הקברים שלצידו אינם מזוהים
רבי אליעזר בן יעקב
וכ"כ הרמב"ם בפיהמ"ש יומא ח, ח, שרק אם עבר על כריתות או מיתות בית דין במזיד צריך ייסורין
רבי אליעזר בן יעקב
י, יב — ריבוי מצוות, מעשים טובים ותורה לשמה במקום ייסורים כתב בשערי תשובה ד, יא: "ואם עבר אדם על כריתות ועל מיתות בית דין ועשה תשובה, אחרי כי לא נרצה העון בלי יסורים כי התשובה תולה ויסורים ממרקים, יכין לבו לעשות מצוות המגינות מן היסורים כמו מצות הצדקה, כי היא מצלת גם מן המות, שנאמר משלי י, ב : וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת, ומי שאין לו ממון לעשות צדקה — ידבר טוב על העני, ויהיה לו לפה לבקש אחרים להיטיב עמו