בלי פקפוק תשחץ. מותג בירה בלגי

ההוראה השנייה שאותה בדקנו נוגעת להשגחה על התינוק אחרי הברית, ועוד העלם על העלם בסוד הכתר נקראת יחידה, רק שאלו מדריגות חיה יחידה הם סוד נשמה יתירה לעולם הבא עין לא ראתה אלקים זולתך, והם מבחינת 'י'
מתח ביחסים, בעיקר במקום העבודה, עלול לגרום ניתוק פתאומי מידיר כמה עשרות ניצולים הגיעו לקרקוב כדי לראות את הצילומים

עד אשר קראתי אח הספר "רשימת שינדלר׳ של תומס קנילי, ב־ 1982.

26
איך זוכים שתהיה לי אמונה פשוטה וברורה בלי שום פקפוק?
כי בחכמה היו ההויות דקים בתכלית כמו שהוא העלם הבן במוח האב, ואחר שנתפשטו בבינה נתגלמו ונצטיירו ציור יותר נגלה
חסר ודאות
מוטי רייף, לעומת ואת, הספיק להסתכסך עם רבות וטובות
ללא פקפוק, בוודאות
וסוד הענין, כי האדם כלול מכולם עשוי לתבנית כלו כמו שיתבאר בסייעתא דשמיא
וכן סמאל יוסר ויבוטל ממנו בחינת סם, וישתאר אל שהוא קדוש, כלומר אלקי ורוחני ועל ידם מעידים על יצרי מעללי איש ועלילות מצעדי גבר מחשבות אדם ותחבולותיו, ומעלים אותן הדברים ומעידים אותם לפני הדיינים כאשר נתבאר בשער ההיכלות בהיכל זכות בעזר השם יתברך
ובפרק חזקת הבתים אמרו ב"ב נח, א , נסתכלת בדמות דיוקני, בדיוקנא עצמה אל תסתכל, ובפרק ואלו מגלחין מו"ק טו, ב עיי"ש וברש"י , דמות דיוקני נתתי בהן, אך בצלם תרגום בדיוקנא נחת קודשא בריך הוא למחמי, מיד ויתחבא האדם ואשתו

שישי - יום מוצלח, בייחוד לפנויים, הרפתקה או פרשייה רומנטית גורמת להתרגשות נעימה.

3
באופן מוחלט
בשיחות תהיו משכנעים, ותוכלו להשיג את מטרותיכם
תשבץ
היכרויות מרשות מלהיבות, אד יתבררו כמסובכות
חסר שכל
ועוד שם ח"ב נז, א כתיב קרוב ה' לכל קוראיו וגו', מאי באמת, כמה דאוקימנא תתן אמת ליעקב - דידע לייחדא שמא קדישא כדקא יאות, ודא פולחנא דשמא קדישא
ועל דרך זה גם כן בפסוק שמעו הרים את ריב ה', להיות כי כמו שההרים מחזיקים את העולם ומעמידים אותו על כף מאזנים כדפירשו רבותינו ז"ל והם גבוהים ברומו של עולם, כן האבות מחזיקים אותנו בזכות ומעמידים את העולם על עמדו, והם עומדים ברומו של עולם ואילו לא חטא האדם ונשאר בגן עדן לעבדה ולשמרה, ודרשו רבותינו ז"ל זוהר א, כז, א , מצות עשה ולא תעשה, היה מקיימה בבחינה אחרת יותר רוחניי, כמו שכתב הפרדס בשער הנשמה עיין שם
והוא מאמרם בספרי ריש ס' מטות , נדרים כנשבע בחיי המלך, שבועות כנשבע במלך עצמו, אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר, חי ה' וחי נפשך וכיוצא בזה אמר החוקר לתלמידיו, בני, אל תבטחו בעורות הנבלות המתות

וכמו שכתב הרב הפרדס כי ידוע הכלי מושאל מידי אדם וכן רגל הכסא.

4
ספר תולדות אדם
וכבר כתב בספר קול בוכים, מאורות אותיות 'אור מות', וזהו במחשכים הושיבני כמתי עולם, שנעשה מות מן מאורות, ואותיות אור מן מאורות חשך ולא אור
איך זוכים שתהיה לי אמונה פשוטה וברורה בלי שום פקפוק?
ובאמת הכל 'א' אחד, כי אין אור הנשמה מתחלקת רק בערך מקבלה, כדרך האור, יש נהנה מהאור אבל אין יכול להסתכל בתוקף אורו, ויש יותר, והכל לפי עילוי מדריגת הכנת המקבל
פתור
אמנם כבר זכרנו למעלה שהששה קצוות ומלכות שרשם הוא בבינה, אשר שם מקום השתילה, וקנו מציאות נגלה בקצת בשורש הזה, אך שם הם מתייחדים ביחד בסוד ד"ו פרצופין, שהוא סוד 'ה' שבבינה כמו שכתבנו למעלה בארוכה